Privacy Verklaring

Privacyverklaring Bouwmatron BV
Versie 0.5 14 juni 2018

Via de applicatie ‘Bouwmatron’ (hierna: de “App”) van Bouwmatron BV worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel belang aan de privacy van de gebruikers van onze App en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

Informeren
Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken
Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de App en de door u gevraagde diensten.

Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Toestemming
Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Recht van inzage en verwijdering
Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de App laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij mij u aangaan. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren en kunnen wij niet de door u gevraagde diensten leveren. Afhankelijk van de functies die u via de App gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

  • geslacht
  • NAW-gegevens
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • betalingsgegevens
  • locatiegegevens
  • IP-adres
Per functie wordt in de App aangegeven welke gegevens wij verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden (en doeleinden die daar nauw mee samenhangen):
het aanmaken van uw account
het controleren van toegang tot uw account
het genereren van e-tickets
het afhandelen van uw bestellingen
het versturen van een nieuwsbrief
het verbeteren van onze dienstverlening
het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen
facturering en betaling van de diensten

Account
Om gebruik te kunnen maken van de App, moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens via uw account. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan anderen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat nodig is in het kader van de door u gevraagde diensten of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met een aangesloten verhuurpartij indien u via de App bouwbenodigdheden huurt. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze App, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Appstore
U kunt de App gratis downloaden via de Apple Appstore of de Google Playstore. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens Apple en Google verwerken en waarvoor. Wij raden u aan de toepasselijke privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Locatiegegevens
Tijdens uw gebruik van de App kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Via uw locatiegegevens kunnen wij bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde bouwgroothandels weergeven in de App. Voor het verwerken van uw locatiegegevens wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Afhankelijk van het door u gebruikte apparaat, kunnen uw locatiegegevens ook worden opgeslagen en verwerkt door Google of Apple. Wij hebben hier geen invloed op en raden u aan om de toepasselijke privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen die worden omschreven in deze privacyverklaring of in de App. We zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Diensten van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden (zoals de websites van bouwgroothandels of verhuurpartijen) die door middel van links of koppelingen met de App zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare manier met uw gegevens omgaan en raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Nieuwsbrieven
Als u ons hiervoor via de App toestemming hebt gegeven, kunnen wij per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gewijzigde versies zullen in de App worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of indien u vragen heeft omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens of andere rechten die u op grond van de privacywetgeving heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Bouwmatron BV
Marsstraat 81
2024 GC Haarlem
info@bouwmatron.nl