Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Bouwmatron
Versie 0.5 28 januari 2019

De app Bouwmatron (hierna: de “App”) wordt u aangeboden door het bedrijf Bouwmatron BV, gevestigd aan de Marsstraat 81 in Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66017734 (hierna: “Bouwmatron”).

Op het gebruik van de App zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bij het aanmaken van een account via de App, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover deze door Bouwmatron schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1.
Gebruik van de App


1.1 Via de App kunt u e-tickets genereren waarmee u toegang krijgt tot aangesloten bouwgroothandels (hierna: “Groothandels”). Ook kunt u gereedschappen en overige bouwbenodigdheden huren bij aangesloten verhuurpartijen (hierna: “Verhuurders”). Daarnaast geeft de App toegang tot exclusieve aanbiedingen van aangesloten partijen.

1.2 U kunt de App gratis downloaden via de Google Playstore en de Apple Appstore. Voordat u gebruik kunt maken van de hierboven beschreven functionaliteiten, moet u echter eerst een account aanmaken. U kunt een account aanmaken door registratie via de App. Nadat het registratieproces succesvol is afgerond, kunt u direct inloggen op uw account en de functies gebruiken.

1.3 U dient het wachtwoord voor uw account strikt geheim te houden en niet te delen met derden. Bouwmatron mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw logingegevens, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus zelf verantwoordelijk voor al deze handelingen, tenzij u vooraf bij Bouwmatron hebt gemeld dat een ander uw logingegevens kent.

1.4 U bent verplicht om bij registratie correcte adres-, persoons- en rekeninggegevens op te geven. Ook dient u eventuele veranderingen direct door te voeren in uw account. Bouwmatron is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zijn ontstaan door opgave van onjuiste gegevens of het niet aanpassen van verouderde gegevens.

1.5 Bouwmatron kan uw account beëindigen indien u achttien maanden niet hebt ingelogd, mits u op dat moment geen actief abonnement hebt. Bouwmatron zal eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 2.
Abonnement


2.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten in de App, moet u een abonnement afsluiten. Voor dit abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd. De abonnementstarieven kunt u vinden op de website of via de app.

2.2 Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van één maand en loopt daarna automatisch af. Tussentijdse opzegging van het abonnement is niet mogelijk.

2.3 De abonnementskosten dienen vooraf voor de gehele abonnementsperiode te worden voldaan. Bij het afsluiten van het abonnement dient u direct de abonnementskosten te betalen via iDeal.

2.4 Indien u besluit om uw account volledig te verwijderen, zegt u daarmee automatisch het abonnement op. De reeds betaalde abonnementsgelden worden in dat geval niet door Bouwmatron gerestitueerd.

Artikel 3.
Gebruiksregels


3.1 Het is verboden om de App te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 Indien Bouwmatron constateert dat u bovengenoemde voorwaarde overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Bouwmatron u hierover waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een tijdige en acceptabele oplossing, mag Bouwmatron zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Bouwmatron zonder voorafgaande waarschuwing ingrijpen.

3.3 Indien naar het oordeel van Bouwmatron hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Bouwmatron of derden, in het bijzonder door het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, het lekken van persoonsgegevens of activiteiten van malware of andere schadelijke software, is Bouwmatron gerechtigd om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.4 Bouwmatron is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast is Bouwmatron gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

3.5 Bouwmatron kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op u verhalen. U vrijwaart Bouwmatron van alle claims van derden in verband met informatie die u via de App hebt opgeslagen verspreid.

Artikel 4.
Verdeling van verantwoordelijkheid


4.1 Bouwmatron is slechts de aanbieder van de App en is verder niet betrokken bij de verkoop of verhuur van producten door Groothandels en Verhuurders. Indien u via de App een aankoop of bestelling doet, sluit u een overeenkomst met de betreffende Groothandel of Verhuurder. Bouwmatron is in géén geval partij bij deze overeenkomst.

4.2 Bouwmatron is niet verantwoordelijk voor het assortiment van de Groothandels en Verhuurders, de kwaliteit en deugdelijkheid daarvan, de afhandeling van bestellingen en de door Groothandels en Verhuurders gebezigde reclame-uitingen.

4.3 Op uw overeenkomst met een Groothandel of Verhuurder kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze kunnen door de Groothandel of Verhuurder worden verstrekt via de App, maar ook via andere communicatiekanalen.

Artikel 5.
Beschikbaarheid en onderhoud


5.1 Bouwmatron spant zich in om de App beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

5.2 Bouwmatron onderhoudt de App actief. Onderhoud wordt zoveel mogelijk vooraf aangekondigd en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de App relatief beperkt is.

5.3 Bouwmatron mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de App aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Bouwmatron zelf welke aanpassingen hij al of niet doorvoert.

Artikel 6.
Ondersteuning


6.1 Bouwmatron zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden met betrekking tot (1) het gebruik van de App, en (2) technische problemen en storingen.

6.2 Indien u vragen heeft of problemen ondervindt bij het gebruik van de App, wordt u aangeraden om eerst het overzicht met de ‘meest gestelde vragen’ te raadplegen. Dit overzicht is beschikbaar via het menu in de App.

6.3 Indien de ‘meest gestelde vragen’ niet in een antwoord of een oplossing voorzien, kunt u contact opnemen met de helpdesk via support@bouwmatron.nlof eventuele andere door Bouwmatron aangewezen communicatiekanalen. Raadpleeg de App voor actuele contactgegevens.

Artikel 7.
Intellectuele eigendom


7.1 De App is het intellectueel eigendom van Bouwmatron of diens licentiegevers. Hetzelfde geldt voor de teksten, afbeeldingen en andere materialen die Bouwmatron via de App plaatst of verspreidt. Deze mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Bouwmatron, behalve als dat blijkt uit deze gebruiksvoorwaarden of in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

7.2 U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zolang u een account voor de App heeft.

7.3 U hebt geen recht op toegang tot de bronbestanden van de App en het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins.

7.4 Bouwmatron kan technische maatregelen nemen om de App te beschermen. Indien Bouwmatron dergelijke maatregelen heeft genomen, is het niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te ontwijken of te verwijderen.

Artikel 8.
Privacy en data


8.1 Indien u gebruik maakt van de App, worden er privacygevoelige gegevens (ook wel: “persoonsgegevens”) van u verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Bouwmatron voor meer informatie. Deze is beschikbaar via het menu in de App.

8.2 De informatie of gegevens die u opslaat of verspreid via de App is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Bouwmatron heeft het recht om deze informatie en gegevens te gebruiken voor de diensten en alles dat daarmee samenhangt.

8.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van uw account. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Bouwmatron besluiten tot aanpassing of verwijdering.

8.4 Bouwmatron zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat via de App, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien Bouwmatron daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Bouwmatron zich inspannen de kennisname van de gegevens zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 9.
Aansprakelijkheid


9.1 Omdat u kosteloos of tegen een beperkte vergoeding gebruik kunt maken van de App, kan Bouwmatron slechts beperkte aansprakelijkheid aanvaarden. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is de aansprakelijkheid van Bouwmatron daarom beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor uw abonnement gedurende drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

9.2 Bouwmatron is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, dataverlies, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Ingeval van overmacht is Bouwmatron nooit gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij stroomstoringen, storingen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, (d)dos-aanvallen, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

9.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Bouwmatron meldt.

Artikel 10.
Wijzigingen prijzen en voorwaarden


10.1 Bouwmatron mag deze voorwaarden als ook de prijzen op ieder moment aanpassen. Prijswijzigingen gelden echter niet voor lopende abonnementen.

10.2 Bouwmatron zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen op het door u opgegeven e-mailadres en via de app store, zodat u daar kennis van kunt nemen.

10.3 Indien u een voorgestelde wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding uw abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bouwmatron.nlen uw account beëindigen via de App. Gebruik van de App na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie.

Artikel 11.
Overige bepalingen


11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Bouwmatron worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bouwmatron gevestigd is.

11.3 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling ‘schriftelijk’ moet worden gedaan, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de App wordt gedaan, mits voldoende vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

11.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.5 Vragen die zijn ontstaan na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via info@bouwmatron.nl.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 28 januari 2019.